חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק זה בא לקבוע את מספר שעות העבודה המותרות ביום, בשבוע, בעבודת לילה ובערבי שבת וחג, וכן את הזכות למנוחה שבועית, ואף לקבוע את מסגרת ההפסקות במהלך יום העבודה.

סעיף 30 לחוק קובע על מי לא חל החוק:

  שוטרים;

  עובדי שירות בתי הסוהר;

  אנשי צוות אוויר;

  עובדי המדינה אשר תפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות;

  עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי;

החוק קובע כי יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה, וכי שבוע עבודה לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה.בגין עבודה מעבר לשעות העבודה הקבועות בחוק ישלם המעביד תמורה מיוחדת (שעות נוספות) לפי החישוב הבא: עבור השעה הראשונה והשניה 125% מהשכר הרגיל, ואילו בעבור השעה השלישית ואילך ישולם 150% מהשכר הרגיל.

החוק קובע כי אורך המנוחה השבועית לעובד הינו 36 שעות ברציפות לשבוע. המנוחה השבועית תכלול: ליהודי את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי את יום שישי, שבת או ראשון, לפי בחירתו. לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי ביום שלא מן הימים האמורים.

סעיף 9 לחוק קובע איסור העבדה בימי המנוחה השבועית. כאשר עובד עבד בימי המנוחה השבועית, על המעביד לשלם לו לפחות 150% משכרו הרגיל של העובד, ואף תינתן מנוחה באורך המנוחה שהעובד 'הפסיד'.

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים