קריטריונים לקבלת גמול השתלמות לעובדים בדירוג המח"ר

זכאים להגיש בקשה לגמול השתלמות

עובדים בעלי השכלה אקדמית במדעי החברה והרוח המקבלים שכרם לפי דירוג המח"ר. 

 כללי

      1.     זכאי לגמול השתלמות א' מי שצבר 400 שעות השתלמות ולגמול השתלמות ב' מי שצבר

            400 שעות נוספות

2.     יוכרו קורסים והשתלמויות שנערכו במסגרת מוסד לימודי מוכר, בהיקף של 400 שעות לימוד פרונטאליות או 250 שעות לימוד פרונטאליות והכנת פרויקט לימודי או עבודת גמר בהיקף של 150 שעות.
 
3.     בכל אחד מהגמולים יש לצבור לפחות 200 שעות בתחום המקצועי של התפקיד ו- 200 שעות בתחום הרחב של העיסוק.
ניתן להגיש בקשה גם על סמך 400 שעות קורסים בתחום הצר של התפקיד.
 
4.     יוכרו קורסים/השתלמויות/לימודים ותעודות אקדמיות שהסתיימו עד 5 שנים מלפני מועד הגשת הבקשה למשרדי גמול ההשתלמות.
 
5.     יוכרו קורסים בהיקף של 40 שעות לפחות ונמשכו לא פחות מ- 5 ימים, או נערכו בלא יותר מ- 10 מפגשים עוקבים, כאשר ההפסקה בין מפגש למפגש הייתה לא יותר מחודש.
 
6.     יוכרו קורסים שבתנאי ההרשמה שלהם נקבע כי הם מיועדים לעובדים שסיימו 12 שנות לימוד לפחות.
 
7.     סיורים אינם מאושרים לגמול במח"ר.
 
8.     לא ניתן לפצל תעודה ל- 2 גמולי השתלמות. 

 השתלמות המהווה תנאי קבלה לתפקיד או לעבודה

יוכרו קורסים והשתלמויות שנלמדו במסגרת לימודי הכשרה ו/או הסבה מקצועית, המהווים תנאי לקבלת תפקיד או תנאי קבלה לעבודה, באופן שיקוזזו 200 שעות מהמספר הכללי של שעות הקורס. 

 לימודי מכינה 

יוכרו קורסי מכינה ובלבד שלימודים אלו לא היוו חלק מתעודת הבגרות ולא היוו תנאי קבלה ללימודי התואר ולא הוכרו כחלק מלימודי התואר. יש להמציא את האישורים המתאימים מהמוסד האקדמי. 

 לימודים במוסדות להשכלה גבוהה 

1.     ניתן להכיר בקורס אקדמי בהיקף של פחות מ- 40 שעות לימוד.
 
2.     ניתן לאשר קורסים עודפים, בצירוף ציון סופי חיובי בעלי זיקה לתפקיד שלא נכללו במסגרת התואר.
 
3.     חישוב השעות לפי מספר נקודות הזכות.
ברוב המוסדות להשכלה גבוהה כל נקודת זכות סמסטריאלית שווה 14 שעות.
באוניברסיטה הפתוחה 6 נקודות זכות שוות 100 שעות.
 
4.     קורסי האנגלית לקראת התואר, בכל הרמות, אינם מוכרים מאחר שהם מהווים תנאי הכרחי לקבלת הפטור לתואר.
 
5.     קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מאושרים מאחר שהם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי התואר.
 
6.     תעודת מוסמך/מ.א. אינה מוכרת לגמול השתלמות מאחר שהיא מזכה את העובד בהטבות שכר.
 
7.     לימודים לקראת תואר שהופסקו ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי, יוכרו לאחר 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. יש לצרף גיליון ציונים עדכני ליום הגשת הבקשה.
 
8.    לימודי תואר שלישי שלא במסלול ישיר, מזכים בגמול השתלמות באותם מקומות עבודה בהם מגיש הבקשה אינו זכאי לכל הטבה בגין תוארו, למעט תוספת קידום וותק.
 
9.    יוכרו לימודי תעודה ובלבד שלא הוכרו לצורך הטבת שכר אחרת.
 
10. תעודת הוראה
ניתן להכיר בתחום הרחב של התפקיד 200 שעות מסה"כ שעות הלימוד, בתנאי שהתעודה אינה מזכה את העובד בהטבות במקום עבודתו והתעודה אינה חלק מלימודי התואר הראשון.
 
11.  כפל תארים
ניתן לאשר גמול השתלמות בגין כפל תארים.
כפל תארים משמעותו:
2 תארי ב.א.
2 תארי מ.א.
לימודי תעודה ומ.א.
 
12.  יוכרו לימודי שנה ד' בחשבונאות בצירוף גיליון ציונים. 

 מעבר מדירוג לדירוג 

      1.    עובד שעובר לדירוג המח"ר ובדירוג הקודם אושר לו גמול השתלמות וגם שולם בפועל, יאושר לו הגמול בדירוג ר בגין הקורסים שאושרו לו בדירוג הקודם ובתנאי שהקורסים עומדים
בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות בדירוג המח"ר.
 

2.     בהמרת הגמול לא יתקיים התנאי הקובע כי יוכרו לימודים רק אם התקיימו ב- 5 שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 
3.     לימודים שאינם עומדים בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות:
·        קורסים המשוקללים לתואר.
·        קורס הנהח"ש 1+2.
·        קורסי נש"מ ברמה א' ו- ב'.
 
4.     מומלץ להגיש בקשה לאישור עקרוני טרם המעבר לדירוג המח"ר.
 
5.     יש למלא טופס בקשה לגמול השתלמות א' במח"ר ולצרף:
·        אישור ממחלקת משאבי אנוש על המעבר לדירוג המח"ר ותחולתו.
·        אישור זכאות לתואר/תעודת ב.א.
·        אישור גמול ההשתלמות מהדירוג הקודם.
·        התעודות שבגינן אושר הגמול.
·        פירוט הקורסים שאושרו מהוועדה לגמול השתלמות בדירוג הקודם.

 השתלמויות בחו"ל 


      1.     יוכרו השתלמויות שנערכו במסגרת לימודית בחו"ל בהתקיים התנאים: 

2.     ההשתלמות היא בתחום המקצועי של התפקיד.
 
3.     קורסים שנמשכו פחות מ- 30 יום יש לצרף אישור ממנהל ההדרכה של המשרד מטעמו נשלח העובד להשתלמות בחו"ל, אשר יכלול את אישור המשרד להשתלמות.
 
4.     לימודים שנמשכו למעלה מ- 30 יום על העובד לצרף אישור מהוועדה המרכזית להשתלמויות בנציבות שירות המדינה.
בגופים אחרים במגזר הציבורי יש לצרף אישור ממנכ"ל המוסד.
 
5.     יש לצרף תעודה הכוללת תאריך התחלה וסיום הלימודים, נושאי הקורס ומספר שעות הלימוד הכולל פירוט יומי של שעות הלימוד. 

 לימודים לפני תואר אקדמאי  

יוכרו לימודים שהסתיימו בתקופה של עד 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה לגמול השתלמות גם אם התקיימו לפני מועד הזכאות לתואר.

 לימודי שפה זרה

מוכרים לימודי שפה זרה עד 100 שעות לכל גמול בין אם מדובר בשפה אחת ובין אם מדובר ביותר משפה אחת.  

 

 לימודי מחשב 

במסגרת התחום המקצועי של התפקיד יוכרו עד 100 שעות מחשב לכל גמול.
במידה ועיסוקו העיקרי של העובד הוא בתחום המחשוב יוכרו לו 200 שעות מקצועיות. 

 

 קורסים צבאיים 

       עבור הלימודים בקורס מפ"ים ומגד"ים יוכרו 50% ממספר שעות הלימוד.

 קורס קצינים אינו עומד בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות. 

 עובדים ברשויות המקומיות 

       ניתן לצרף השתלמויות המבוצעות מטעם מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי

         עד 80 שעות גם אם הן פחות מ- 40 שעות השתלמות,אך לא פחות מ- 20 שעות.

       השתלמויות של החב' לאוטומציה – ניתן לאשר תעודות בהיקף של 30 שעות ומעלה

         לתעודה בהיקף כולל של עד 80 שעות.

       לעובדים בשלטון המקומי – יוכרו עד 40 שעות השתלמות לשנה קלנדארית אחת,

         המורכבות מ-2 סמינרים של קרן ידע, וזאת במידה ושני הסמינרים נערכו באותה שנה

         קלנדארית.      

לתחילת העמוד  

 תושב חוזר 

ניתן להחיל על תושבים חוזרים לימודים שהסתיימו במועד מוקדם יותר מ- 5 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה ובתנאי שמגיש הבקשה הגיש בקשתו תוך חמש שנים מיום הגיעו ארצה ובנוסף יצרף תעודת חוזר לבקשת גמול ההשתלמות. 

 תחולת הזכאות לגמול השתלמות 

מועד הזכאות לגמול השתלמות נקבע עפ"י תאריך סיום הקורס האחרון או תאריך המעבר לדירוג המח"ר או תאריך התחלת העבודה, האחרון מביניהם.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים