תנאי רישום (הבהרות משפטיות):

אני מבקש בזאת להירשם לצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט של הסתדרות המח"ר והגופים הנלווים ו/או לקבל מידע אודות פעילויות, הסתדרות המח"ר/ קרן ידע/ קופת גמל/ קרן השתלמות, האגודה וכיוצ"ב, בהתאם לנתונים שהסתדרות המח"ר תמצא לנכון להעמיד לרשותי (להלן: 'השירות'), והכל בכפוף לתנאים הבאים:

1. ידוע לי כי עדכניות המידע שיינתן לי במסגרת השירות תהיה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי
    הסתדרות המח"ר ותתייחס ליום עדכונו האחרון, כפי שעודכן על ידי הסתדרות המח"ר וכי, למרות
    האמור,  תיתכן אפשרות שבמידע המוצג לי באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי
    דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות לבין המידע המצוי במשרדי
    ובספרי הסתדרות המח"ר, יהיה המידע המצוי בידי הסתדרות המח"ר המידע המחייב.

2. ידוע לי כי על אף שהסתדרות המח"ר עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלי
    בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט, עדיין קיימת סכנה של
    חדירה לנתונים אלה על ידי צד שלישי ושימוש במידע האגור בהם. 

3. הנתונים הנמסרים על ידי במסגרת האתר לא יימסרו לצד שלישי ולא ייעשה בו שימוש החורג
    מהשירותים הניתנים באתר 
ללא הסכמתי. עם זאת, אני מסכים בזאת למסירת נתונים אלה לכל
    גורם מטעם הסתדרות המח"ר ולשם ביצוע התחייבויותיה כלפי בלבד. בנוסף, אני מאשר כי
    במידה ואשתתף בפעולות ומבצעים משותפים של הסתדרות המח"ר עם גורמים נוספים ו/או
    אבקש לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים מגורמים נוספים, תהא הסתדרות המח"ר רשאית
    להעביר את הנתונים שמסרתי ואשר מופיעים בעמוד זה לאותם גורמים. המידע המלא בנושא
    אבטחת מידע ופרטיות מצוי בפרק מדיניות אבטחת מידע ושמירת סודיות .

4. אני מוותר ומשחרר בזאת מראש את הסתדרות המח"ר מכל חובה שהיא לגבי המידע והנתונים
    שאקבל במסגרת השירות.

5. אני מסכים כי הסתדרות המח"ר ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או
    הוצאה כלשהם ו/או אובדן  נתונים ו/או אובדן זמן ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או
    תוצאתי אחר, העלולים להיגרם לי במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממתן השירות או הפסקתו
    או כתוצאה משיבוש ו/או אי דיוקים ו/או טעויות במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד
    שלי או של  הסתדרות המח"ר ו/או כתוצאה מוירוס ו/או כתוצאה מגורמים ותקלות שמקורן
    בכוח עליון ו/או בשל חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הסתדרות המח"ר ואני מוותר
    על כל תביעה ו/או טענה כלפיכם בגין עילה כלשהי במסגרת קבלת השירות.

6. אני מתחייב כי הסיסמה ושם המשתמש שניתנו לי לצורך רשיון הגישה למאגרי הנתונים
    ניתנו לצורך שימושי האישי בלבד ואין לי כל זכות העברה של רשיון הגישה ללא הרשאה
    מראש של הסתדרות המח"ר. אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד
    ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלי על ידי גורם בלתי מורשה.

7. אני מאשר ומסכים לכך כי תנאים אלו יחולו גם במקרה של קבלת מידעים ו/או שירותים
    מגורמים חיצוניים להסתדרות המח"ר, הנעשית באמצעות האתר, וכי תנאים אלו יחייבו
    אותי גם כלפי גורמים אלו.


     


 


 

     


 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים